Distanční výuka

    • Aktuality:

     Informace o předčasném ukončení nařízené karantény (16. 11. 2021)

     Zpráva ředitele školy k distanční výuce v době karantény (1. 11. 2021)

     Kodex chování na přímé online výuce
      

     Pravidla distančního vzdělávání na naší škole vychází ze zkušeností a možností školy a jsou plně v kontextu s Metodickým doporučením pro vzdělávání distančním způsobem vydaným MŠMT.

     Pravidla jsou obecně nastavena pro smíšenou (hybridní) i distanční výuku bez ohledu na délku distančního vzdělávání. 
     Sestavením předem definovaných a publikovaných pravidel chceme zajistit zcela bezproblémový a urychlený přechod školy mezi distančním a prezenčním studiem.

      

     Základní informace:

     1. Zahájení a ukončení distanční/hybridní výuky
      V případě přechodu celé třídy do karantény bude následující pracovní den zahájena distanční výuka dle rozvrhů uvedených zde.

      Pokud nebude muset do karantény nastoupit celá třída, ale přesto bude v karanténě více než 50 % žáků dané třídy, bude zahájena výuka hybridní. Žáci, kteří do karantény nemusí, se budou účastnit prezenční výuky ve škole dle standardních rozvrhů, ostatním bude poskytována online i offline výuka dle rozvrhů pro hybridní výuku.
      V případě, kdy bude muset do karantény nastoupit méně než 50 % žáků třídy, bude těmto žákům zadávána samostatná práce a po domluvě jim budou vyučujícími poskytovány online konzultace.

      Žáci v karanténě mohou ukončit svou karanténu po 7 dnech za předpokladu, že 5.–7. den vykonají PCR test s negativním výsledkem a nemají příznaky. V tomto případě Vás prosíme o provedení testu v tomto termínu a o společnou snahu o ukončení karantény po 7 dnech u všech žáků třídy.

      Z tohoto důvodu jsou možné změny ve vedení výuky – z distanční na hybridní (po návratu části žáků zpět do školy), případně i k ukončení online přenosů (bude-li ve škole opět více než 50 % žáků třídy). O veškerých změnách ve způsobu vedení výuky bude žáky i rodiče informovat třídní učitelka nebo učitel.

       
     2. Druhy vyučovacích hodin v distanční/hybridní výuce
     • přímá hodina (videokonference v Meet, přímá hodina v EduPage) – v rozvrhu fialově,
     • nepřímá hodina (interaktivní úloha v EduPage, pracovní list, samostatná práce, ...) – v rozvrhu bíle,
     • projekt (tréninkový úkol TV, tvořivý úkol na PČ, ...) – v rozvrhu růžově.
       
     1. Rozvrh vyučovacích hodin v distanční výuce
     • až na malé výjimky neměníme současné rozvrhy tříd,
     • do každého rozvrhu třídy jsme vyznačili hodiny přímé (fialová barva), hodiny nepřímé (bílá barva) a hodiny projektové (růžová).
     • Na druhém stupni (distanční i hybridní výuka):

     3–4 online přímé hodiny denně,
     vyrovnané počty hodin v paralelních třídách v ročníku (v jednotlivých předmětech i celkově), 
     vyrovnané počty hodin pro jednotlivé skupiny třídy v rámci dnů,
     soustředění se na hlavní předměty – Čj, M, Aj,
     Vk a Vo je možné využít pro realizaci online třídnické hodiny.

     • Na prvním stupni: 
      distanční výuka 
      dělení na skupiny na Čj, M a Aj
      vyrovnaný počet hodin v paralelních třídách v ročníku,
      rozdělení do dní tak, aby připojování žáků k online výuce, co nejméně zatěžovalo rodiče (tj. připojení dítěte jen např. 3 dny v týdnu),
      pokud v 1. a 2. ročníku vychází více než 2 on-line přímé vyučovací hodiny, jsou zkrácené,
      ve výjimečných případech jsou zaměněné i předměty či upravené časy, které se operativně případně zaznamenají do ETK.

     hybridní výuka
     Vzhledem k nutnosti zajistit výuku žáků v prezenční i distanční výuce není organizačně možné zajistit dělení žáků na menší skupiny. Z důvodu návaznosti vyučovacích hodin pro žáky v prezenční výuce ve škole není možné krátit vyučovací hodiny pro žáky v distanční výuce apod.

      

     1. Připojování k přímým online hodinám

      Odkaz na přímou online hodinu bude zadáván přímo do ETK. V agendě Rozvrh/Třídní kniha žák u hodin, které budou probíhat online přes Google Meet, uvidí ikonu zelené kamery. Po kliknutí na ni dojde k připojení do meetu. Manuál pro připojení je zde.
       

     2. Zadávání učebních obsahů
     • učivo bude zadáváno v systému EduPage do jednotlivých hodin v standardním rozvrhu,
     • u každého zadaného úkolu bude jasně definovaný termím pro vypracování a forma odevzdání úlohy (vypracovaná interaktivní úloha, scan či fotokopie, ...).
       
     1. Docházka

     Docházku budeme evidovat pouze v přímých hodinách. Absence se bude omlouvat standardním způsobem v EŽK. Bereme v potaz individuální možnosti pro přímé připojení. Na ostatních hodinách bude žákům automaticky přidělena účast na distančním vzdělávání.
      

     1. Konzultace, komunikace

     Po celou dobu distanční výuky probíhá konzultace či komunikace s vyučujícím prostřednictvím EduPage (pro žáka i rodiče).

      

     1. Zapůjčení techniky

     I nadále může škola zapůjčit potřebnou IT techniku pro realizaci distanční výuky (NTB, kamery, ...).

     ​​​​​​

     ​​​​

      

  • Kontakty
   • Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66
   • reditelna@zssvobodnedvory.cz
   • 728 497 558
   • Spojovací 66/54 503 11 Hradec Králové Czech Republic
  • Přihlášení