Distanční výuka

    • Aktuality:


     Prezenční výuka od 30. 11. 2020

     Matice uvolňování opatření na naší ZŠ

     Klasifikace v distanční výuce

     Úprava distančního vzdělávání

     Kodex chování na přímé online výuce

     Návod na využití mobilního telefonu místo webkamery

      


      

     Přehled připravenosti na distanční výuku

      

     Distanční vzdělávání na naší škole je pevně popsáno v pokynu ředitele školy k distančnímu vzdělávání. Pravidla pro vzdálenou výuku vychází ze zkušeností školy, názoru žáků i rodičů a je plně v kontextu s Metodickým doporučením pro vzdělávání distančním způsobem vydaným MŠMT dne 24. 9. 2020.

     Pravidla jsou obecně nastavena pro smíšenou i distanční výuku bez ohledu na délku distančního vzdělávání. 
     Sestavením předem definovaných a publikovaných pravidel chceme zajistit zcela bezproblémový a urychlený přechod školy mezi distančním a prezenčním studiem.

      

      

     Pokyn ředitele školy k distančnímu vzdělávání

      

     Stručný výtah základních pravidel (více v přiloženém pokynu):
      

     Distanční vzdělávání na naší škole je pevně popsáno v pokynu ředitele školy k distančnímu vzdělávání. Pravidla pro vzdálenou výuku vychází ze zkušeností školy, názoru žáků i rodičů a je plně v kontextu s Metodickým doporučením pro vzdělávání distančním způsobem vydaným MŠMT dne 24. 9. 2020.

     Pravidla jsou obecně nastavena pro smíšenou i distanční výuku bez ohledu na délku distančního vzdělávání. 
     Sestavením předem definovaných a publikovaných pravidel chceme zajistit zcela bezproblémový a urychlený přechod školy mezi distančním a prezenčním studiem.

      

     Stručný výtah základních pravidel (více v přiloženém pokynu):

      

      

     1. Druhy vyučovacích hodin v distanční výuce
     • přímá hodina (videokonference v Meet, přímá hodina v EduPage)
     • nepřímá hodina (interaktivní úloha v EduPage, pracovní list, ….)
     • projekt (tréninkový úkol TV, tvořivý úkol na PČ, …)

      

     1. Rozvrh vyučovacích hodin v distanční výuce
     • neměníme současné rozvrhy tříd
     • do každého rozvrhu třídy jsme vyznačili hodiny přímé (modrá barva), hodiny projektové (oranžová barva), hodiny nepřímé (bílá barva)
     • trvale zveřejněné na našich  www/rodiče,žáci,učitelé/online-výuka

      

     1. Zadávání učebních obsahů
     • učivo bude zadáváno v systému EduPage do jednotlivých hodin v standardním rozvrhu
     • u každého zadaného úkolu bude jasně definovaný termím pro vypracování a forma odevzdání úlohy (vypracovaná interaktivní úloha, scan či fotokopie,...)

      

     1. Náběh distanční výuky
     • přímé hodiny zavádíme až od druhého týdne distanční výuky (lze operativně vynechat)
     • projekty začínáme zadávat od třetího týdne distanční výuky

      

     1. Docházka

     Docházku budeme evidovat pouze v přímých hodinách. Absence se bude omlouvat standardním způsobem v EŽK. Bereme v potaz individuální možnosti pro přímé připojení. Na ostatních hodinách bude žákům automaticky přidělena účast na distančním vzdělávání.

      

     1. Klasifikace

     Škola se zaměří především na formativní hodnocení, práci s chybou a sebehodnocení žáka. Sumativně bude hodnotit především počet vypracovaných zadaných úloh v daném období (váha známky 2). Od třetího týdne distanční výuky můžeme hodnotit i úroveň osvojených znalostí. Hodnocení budeme převážně provádět v přímých hodinách (váha známky 1). Žák může vytvářet i vlastní práce nad rámec obsahu (váha známky 0,5).

      

     1. Konzultace, komunikace

     Po celou dobu distanční výuky probíhá konzultace či komunikace s vyučujícím prostřednictvím EduPage (pro žáka i rodiče).

      

     1. Příprava
     • Škola zmapovala podmínky pro vedení distančního vzdělávání u všech žáků.
     • Škola prostřednictvím třídních učitelů konzultovala návody na zlepšení podmínek pro distanční výuku u rodin s nedostatečnou výbavou.
     • Škola provedla nácvik vedení distanční výuky v prezenční výuce.
     • Škola se vybavila potřebnou technikou a vzděláním v oblasti potřebných IT technologií.

      

  • Kontakty
   • Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66
   • reditelna@zssvobodnedvory.cz
   • 495 436 033, 728 497 558
   • Spojovací 66/54 503 11 Hradec Králové
   • 50.223123, 15.779437
   • 70886075
   • dv5tdjd
   • 600088880
  • Přihlášení