Školní družina

  • Provoz:

   Ranní družina: 6:30–7:30
   Odpolední družina: 11:40 (12:35)–16:30

    

   Družina je rozdělena do 3 oddělení:

   ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

   1. oddělení: žáci a žákyně tříd I. A a III. A – Radka Hiršlová (vedoucí vychovatelka ŠD)
   2. oddělení: žáci a žákyně tříd I. B a III. B – Šárka Hátlová
   3. oddělení: žáci a žákyně tříd II. , IV. A, IV. B – Karla Ahneová

    

   Činnosti ve školní družině:

   • Hygiena + oběd
   • Odpočinková činnost
   • Zájmové a spontánní hry
   • Hygiena + odpolední svačina
   • Spontánní hry
    

   Celoroční akce ve školní družině:

   • Sezonní hry a sportování
   • Výtvarné dílničky
   • Soutěže ve školních družinách

    

   Provozní řád školní družiny

   • Přijímání žáků do ŠD rozhoduje ředitel školy.
   • Za pobyt ve školní družině platí zástupci žáka poplatek 2000 Kč za jeden školní rok, poplatek je splatný ve dvou splátkách: 800 Kč do 15. září a 1200 Kč do 15. ledna.
   • Provoz ŠD je ráno od 6:30 do 7:30 a po skončení vyučování do 16:30.
   • Žáky ŠD předává učitelka vychovatelce po skončení vyučování a je povinna informovat vychovatelku o  jakékoliv změně v rozvrhu.
   • Ze ŠD si přebírají zákonní zástupci děti osobně (mohou uvést i další osoby oprávněné k vyzvednutí) nebo mohou písemně požádat, aby dítě odcházelo ze ŠD samo v určitou hodinu.
   • Zákonní zástupci jsou povinni zajistit vyzvednutí svého dítěte nejdéle do 16:30 hodin. V případě, že tak neučiní, vychovatelka zatelefonuje rodičům.
   • Docházka přihlášených žáků je povinná a každou nepřítomnost je nutno řádně omluvit.
   • Ustanovení o řádné omluvě neplatí v případě, že žák nebyl přítomen ve škole a jeho zákonní zástupci o tom řádně informovali třídního učitele.
   • Vychovatelka je povinna si toto zjistit u třídního učitele.
   • Výjimečně lze uvolnit žáka dříve jen na písemnou žádost, která musí obsahovat datum, hodinu a podpis.
   • Písemná žádost (na celý školní rok) je nutná při uvolňování žáka na mimoškolní aktivity (ZUŠ, kroužky DDM aj.).
   • Za cestu žáka do kroužků, popř. zpět do ŠD nenese vychovatelka zodpovědnost.
   • Dítě je možné odhlásit kdykoliv během školního roku na písemnou žádost zákonného zástupce.
   • Žáci ŠD se řídí pravidly vnitřního řádu školy a dodržují bezpečnostní předpisy, se kterými byli seznámeni.
   • Chovají se tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví svoje ani dalších osob.
   • Během pobytu ŠD venku jsou osobní věci žáků (aktovky, oblečení) uzamčeny v družině.
   • ŠD může využívat i jiné prostory školy (např. knihovnu, tělocvičnu, počítačovou učebnu, hřiště) pokud tam neprobíhá řádná výuka nebo nejsou jinak blokované a pokud se o tom domluví vychovatelka s příslušným správcem.
   • Za přechody žáků je vždy zodpovědná vychovatelka.
   • Po dohodě s vychovatelkou se mohou činnosti ŠD zúčastnit i žáci, kteří nejsou přihlášeni k řádné docházce (v nezbytných situacích).
   • Zákonní zástupci žáků jsou seznámeni s řádem ŠD při zápisu do ŠD.
   • Problémy řeší zákonní zástupci s vychovatelkou osobně při vyzvednutí žáka nebo písemnou formou (využijí školní notýsek pro sdělení).
   • Rodiče mohou ŠD kdykoliv navštívit, zapojit se s dítětem do činnosti a jsou zváni na významnější akce ŠD.
   • Oddělení školní družiny se naplňuje do počtu 30 žáků.


            

    

  • Kontakty
   • Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66
   • reditelna@zssvobodnedvory.cz
   • 495 436 033, 728 497 558
   • Spojovací 66/54 503 11 Hradec Králové
   • 50.223123, 15.779437
  • Přihlášení