Informace pro přestupující žáky

   •  

    Prihlasovaci_udaje_do_elektronicke_zakovske_knizky

    Informace ke stažení

     

    ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO PŘESTUPUJÍCÍ ŽÁKY NA ZŠ SVOBODNÉ DVORY

    Vážení rodiče,
    předkládáme Vám základní informace pro studium na naší škole. Předem děkujeme za seznámení.

              1. Základní komunikace se školou
    Naše škola si zakládá na pružné a otevřené komunikaci s rodičem. Tyto podmínky nám naplňuje náš elektronický systém EduPage. Zákonnému zástupci žáka zřizujeme jedinečný přístup do elektronické žákovské knížky. Přístup se zřizuje na základě dodané emailové adresy a zákonný zástupce pak potvrdí na formuláři (zde). Před zavedením účtu je možná komunikace přes email:

                   ředitel: reditelna@zssvobodnedvory.cz
                   hospodářka: hospodarka@zssvobodnedvory.cz
                   vyučující: jmeno.prijmeni@zssvobodnedvory.cz
                   jídelna: jidelna@zssvobodnedvory.cz

    Po zavedení účtu preferujeme komunikaci pomocí zpráv v elektronické žákovské knížce. Způsob komunikace blíže upřesňuje Směrnice pro komunikaci se školou (na našich www). Prostřednictvím EŽK se provádí i veškeré nutné činnosti (omlouvání, přihlašování, konzultace, ...). Na našich www jsou umístěné veškeré návody a manuály pro práci v prostředí EduPage (zde). Podporu Vám nabídne náš ICT koordinátor (p. uč. M. Janáková). Žákům zakládáme účet na G Suite i přístup do elektronické žákovské knížky již od 1. ročníku.

     

              2. Souhlas zákonného zástupce
    Každý zákonný zástupce podepisuje před nástupem žáka na naši školu souhlasy s nutnými úkony či službami. Přehled souhlasů naleznete ve formuláři (zde).

              3. Školní družina pro 1.–3. ročník
    Družina má provoz od 6.30 do 16.30 hodin. V rámci školní družiny lze absolvovat zájmovou činnost (kroužky) pořádanou školou či jiným subjektem. V případě absolvování kroužku pořádaného jiným organizátorem stvrzuje zákonný zástupce souhlas s přerušením družiny po dobu kroužku. Úplata za družinu je stanovena zřizovatelem na 250 Kč/měsíc (splatná ve dvou splátkách: září 1000 Kč, leden 1500 Kč).

              4. Šatní skříňky
    Každý žák má přidělenou vlastní šatní skříňku. K šatní skříňce potřebuje kvalitní zámek se třemi klíčky (žák, náhradní, rodič). Osobní i náhradní klíč dětem označte visačkou se jménem.

              5. Přehled školních potřeb pro daný ročník
    Na našich www jsou zveřejněny přehledy školních potřeb pro jednotlivé ročníky. V případě nástupu na školu v den začátku nového školního roku zajistí škola hromadný nákup uvedených školních potřeb. Příslušnou částku vybere v hotovosti třídní vyučující v úvodu školního roku. V případě přestupu v průběhu školního roku si veškeré školní potřeby zajistí žák samostatně dle sestaveného přehledu a konzultace s třídním vyučujícím. Přehled školních potřeb (zde).

              6. Školní jídelna
    Stravování sjednáte předáním vyplněné přihlášky ke stravování (ke stažení zde). Každému strávníkovi je zřízen účet v systému www.strava.cz. Bližší popis školního stravování naleznete na našich www (zde).

              7. Platby či vybírání finanční hotovosti
    Škola má zavedený systém účtů a variabilních symbolů. Jedinečný variabilní symbol je přidělen každému žákovi při nástupu na naši školu. Platby se směřují na dva účty:

    Číslo účtu pro platby stravného: 123-1034320277/0100
    Číslo účtu pro ostatní platby: 123-1034100207/0100

    Při každé platbě se zadává variabilní symbol dle návodu:
                   11111 školkovné MŠ K Dolíkám
                   22222 školkovné MŠ K Meteoru
                   33333 úplata za družinu
                   44444 úhrada za kroužky
                   xxx mimoškolní aktivity nad 500,- Kč
    Na každou mimoškolní aktivitu bude stanoven vlastní specifický symbol, který předá zákonnému zástupci žáka vedoucí akce či třídní učitel.

              8. Zájmové vzdělávání - kroužky
    Škola nabízí řadu zájmových aktivit. Na každý rok se zveřejní nabídka kroužků na našich www. Přihlášení na kroužek probíhá elektronicky v EŽK. Platba se provádí převodem dle obvyklého postupu v měsíci září. Přihlášení a platba je na celý školní rok. Standardní organizace kroužku zahrnuje 35 lekcí v délce trvání 45 minut. Cena za uvedený počet lekcí je stanovena na 1100 Kč/školní rok. U keramických kroužků je stanovena cena na 1200 Kč/rok z důvodu nutného nižšího počtu účastníků. U některých kroužků lze doplácet poříspěvek na materiální vybavení. Na kroužky lze nastoupit po domluvě s vedoucím kroužku i v průběhu školního roku (poměrná cena). Populární jsou zejména kroužky se zaměřením na přípravu k přijímacímu řízení. Jejich výsledkem je opakovaná velmi vysoká úspěšnost v programu „Přijímačky nanečisto“ pro žáky 9. ročníku.

              9. Sběr papíru
    Škola prostřednictvím KRPŠ pořádá sběrovou soutěž papíru. Vyhodnocujeme první třídy i 10 nejlepších jednotlivců. Pravidla i výsledky sběrové soutěže naleznete na našich www (zde).

              10. Řády, směrnice, formuláře
    Na našich www naleznete potřebné směrnice včetně školního řádu a potřebných dokumentů. Každý zákonný zástupce i žák je seznámen se školním řádem před započetím studia na naší škole. Přehled potřebné dokumentace (zde).

              11. Školní poradenské pracoviště
    Škola má plně funkční školní poradenské pracoviště. Základní informace naleznete na našich www. Na škole působí speciální pedagog, který na odpovídající vynikající úrovni zajišťuje realizaci předmětů speciální péče či pedagogické intervence. Bližší popis činnosti školského poradenského pracoviště (zde).

              12. Volnočasové hry na škole
    Na chodbách po škole jsou zřízené volnočasové hry a koutky pro volné využívání v době přestávek. Kompenzujeme tím žákům nepoužívání mobilních telefonů žáků v prostorách školy.

              13. Aktivní zapojení žáků do chodu školy
    Škola nabízí aktivním žákům zapojení do chodu žákovského parlamentu, do redakční rady školního časopisu či školního rozhlasu. Rovněž nabízí všem žákům elektronickou schránku důvěry (zde).

              14. Volitelné předměty v 6. a 7. ročníku
    V 6. a 7. ročníků zařazujeme do školního vzdělávacího programu povinně volitelné předměty. Jedná se o předměty, které si z nabídky pro konkrétní školní rok volí sami žáci. Zvolený vyučovací předmět se stane pro nadcházející školní rok nedílnou součástí jejich učebního plánu. Jednoznačně preferujeme u žáků stejnou volbu předmětů v obou ročnících. Učební plány jednotlivých předmětů na sebe navazují. Jednotnou volbou pro oba ročníky můžeme zajistit kontinuální pokrok žáka v dané problematice. Nabídka volitelných předmětu na školní rok 2022/2023 (zde).

              15. Školy v přírodě, lyžařský výcvik, adaptační kurzy, zahraniční zájezdy
    Na prvním stupni školy obvykle pořádáme školy v přírodě v prvním, druhém a čtvrtém ročníku. Výjimečně můžeme zařadit školu v přírodě i v dalších ročnících.. V šestém ročníků pořádáme v úvodu školního roku adaptační dny. V
     sedmém ročníku škola pořádá lyžařský a snowboardový kurz, který doplňují žáci z vyšších ročníků. Pro žáky druhého stupně pořádáme každoročně tematický zahraniční zájezd.

              16. Výuka cizích jazyků
    Na škole učíme anglický jazyk od prvního ročníku. V 7. ročníku se přidává výuka německého jazyka.

              17. Občerstvení pro žáky
    V současné době skončila z rozhodnutí dodavatele spolupráce se společností Skok do života, která u nás realizovala prodej drobného občerstvení v
     průběhu velké přestávky. Na škole máme k dispozici automat na zdravou svačinku HappySnack (karta k vyzvednutí u TU).

              18. Tělesná výchova
    V současné době škola disponuje méně komfortními podmínkami pro realizaci hodin Tv. Škola si pronajímá na hodiny Tv sousední budovu sokolovny a v letním období je využíváno umělé hřiště u sokolovny včetně travnaté plochy. Velmi intenzivně škola spolupracuje na realizaci projektu nové sportovní haly včetně venkovního areálu.
    I přes současné podmínky škola nabízí velký počet sportovně zaměřených kroužků (včetně přidaných hodin Tv v
     rámci ŠD) a dosahuje vynikajících výsledků ve sportovních soutěžích (MČR ve vybíjené,...).

              19. www, FB
    Škola velmi aktivně dokumentuje chod školy na našich www. Snažíme se na www umísťovat velmi pružně všechny potřebné informace. Aktuálně se prezentujeme na našem FB profilu.
    Budeme rádi, pokud se stanete fanoušky našeho profilu.

    V závěru Vám přejeme co nejjednodušší nástup v povinnou školní docházku na naši školu.

    Těšíme se na vzájemnou spolupráci.

     

  • Kontakty
   • Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66
   • 728 497 558
   • Spojovací 66/54 503 11 Hradec Králové Czech Republic
   • 50.223123, 15.779437
   • 70886075
   • dv5tdjd
   • 600088880
  • Přihlášení