Historie školy

   •  

    První, kdo ve Svobodných Dvorech začal vyučovat, byl podučitel Peša, který učil v improvizované škole u Kučerů v roce 1820 (přesné datum vzhledem k absenci historických záznamů nelze určit). Po něm nastoupil v roce 1827 vysloužilý vojín František Jaroš, zkušený podučitel, který vyučoval s povolením konzistoře a pod dohledem Václava Kalenky, vzorného učitele z Kuklen. Z roku 1861, kdy byla škola přemístěna do Bohdanečských Dvorů, pochází památné Fassi, což byla zakládající listina školy. V roce 1876 byla rozšířena na dvoutřídku.

    Vzhledem k tomu, že stávající škola nemohla poskytovat dost prostoru oběma třídám, bylo v roce 1867 rozhodnuto o stavbě nové budovy. Zemskou školní radou byl schválen návrh Ing. Webera ze Svobodných Dvorů, škola požádala o příspěvek 700 zlatých, bylo jí poskytnuto ovšem jen 200 zlatých. Stavba začala v květnu 1877 a 8. září 1878 byla již slavnostně otevřena. Od staré školy v Bohdanečských Dvorech vyšel ten den průvod hudebníků, žáků a učitelů, kteří za zpěvu národních písní přicházeli k nové budově školy. Zazněla i píseň Kde domov můj a Ferdinand Peša přednesl slavnostní projev. Postupem času byla potřeba větší školy stále naléhavější, a proto byla počátkem roku 1933 provedena přístavba podle návrhu Ing. Františka Komárka ze Svobodných Dvorů.

    Před druhou světovou válkou dostala škola úřední pojmenování "Obecná škola smíšená MUDr. Otakara Srdínky ve Svobodných Dvorech", k uctění památky tohoto rodáka, někdejšího ministra školství a národní osvěty a ministra zemědělství. Toto čestné pojmenování bylo však škole výnosem zemské školní rady z 27. 8. 1940 odebráno a po válce již nebylo obnoveno.

    Ve školním roce 1940/41 byly ve škole umístěny tři ročníky měšťanské školy v Kuklenách – 1. ročník s pobočkou a 2. ročník, celkem tedy 114 žáků, vesměs ze Svobodných Dvorů. V tomto školním roce byla budova přístavbou rozšířena o tělocvičnu, kreslírnu, kabinety, WC, schodiště a učebnu.

    Dne 1. 9. 1946 byla výnosem ministerstva školství a národní osvěty ustanovena ve Svobodných Dvorech samostatná měšťanská škola, která byla také újezdní pro žáky ze Stěžer. V roce 1951 byla zřízena školní vývařovna a tím umožněno pravidelné a každodenní vydávání obědů. Ve školním roce 1959/60 byl za ředitelování Jaroslava Ruffera pokusně otevřen devátý postupný ročník, který navštěvovali žáci nejen ze Svobodných Dvorů, ale i z osmiletých škol z Nechanic, Osic, Plotišť nad Labem, Předměřic a Všestar.

    Po Jaroslavu Rufferovi řídil školu od roku 1963 Josef Tichý, pod jehož vedením se vyučování dostalo na vysokou úroveň a došlo k další modernizaci školního vybavení. Zástupcem ředitele byl Josef Hrubý a od roku 1969 Marie Štambachská. Od září roku 1972 byl ředitelem školy Karel Dvořák, který funkci ředitele zastával nepřetržitě 18 let. Ve funkci zástupce ředitele byli Jan Chytráček a Josef Jon.

    Od školního roku 1990/91 do roku 1994/95 zastávala funkci ředitelky školy Hana Novotná a do funkce zástupkyně ředitele byla jmenována Jaroslava Kačerová. V těchto letech došlo k významnému zlepšení materiálního vybavení celé školy (nové vchodové dveře, nábytek do několika tříd, nový nábytek do sborovny a do ředitelny, nátěry radiátorů, opravy oken, vybavení kabinetu přírodopisu, nová rozhlasová ústředna, televize, video aj.). Od roku 1995/96 vykonávala funkci ředitelky školy Jaroslava Kačerová a zástupkyní byla Irena Loudová. V prvním roce jejich vedení došlo k dalšímu významnému posunu ve vybavení školy. Proběhla rozsáhlá rekonstrukce sociálního zařízení, dále byla nově zřízena počítačová učebna, provedena oprava rozvodu topení, byla nově zřízena počítačová učebna, provedena oprava rozvodu topení, další učebny byly vybaveny novým nábytkem, došlo k výměně osvětlení pod schodištěm. V dalším školním roce byla provedena rekonstrukce kotelny. Byly zakoupeny koberce do učeben na 1. stupni, počítačové programy a radiomagnetofony. Ve školním roce 1997/98 se zrealizovalo celkové přebudování školní kuchyně, došlo k proinvestování více než 3 miliónů korun. O rok později byl bývalý byt školníka přestavěn na školní družinu.

    V roce 1998/99 došlo k významnější spolupráci s Vysokou školou pedagogickou v Hradci Králové. Ústav primárního vzdělávání pod vedením Dr. Václavíka poskytl materiály k otevřenému vyučování, které významně oživilo výuku. V tomto roce proběhla organizačně náročná oslava 120. výročí založení školy. V dalším školní roce se zvýšilo množství studentů z pedagogické fakulty, kteří zde uskutečnili své pedagogické praxe, studenti z Holandska zde každoročně realizují svou zahraniční pedagogickou stáž. Významnou událostí v životě školy byla dne 13. 9. 2000 oslava 650. výročí vzniku Svobodných Dvorů, na které se podíleli všichni žáci a celý pedagogický sbor.

    V letech 2007–2018 se ujala funkce ředitelky Mgr. Hana Hájková a funkci zástupkyně nadále zastávala paní učitelka Mgr. Hana Dvořáková. V těchto letech došlo k několika významným změnám. Díky rozšiřující se výstavbě nových rodinných domů ve Svobodných Dvorech stoupl počet žáků a nastal problém „kam s nimi.“ Z jedné části půdy proto vznikl krásný nový prostor pro výuku. Byly zde vybudovány dvě učebny pro žáky 1. stupně, kabinet a toalety. Druhá část prošla též rekonstrukcí, ale byla zde zachována půda. Na 1. i 2. stupni vznikly po dlouhé době opět paralelní třídy. Ve školním roce 2018/ 2019 má škola 283 žáků.

    Modernizace výuky přinesla vybavování učeben na 1. i 2. stupni interaktivními tabulemi a pořízením modernějších počítačů. Byla zřízena druhá počítačová učebna.

    Za působení Hany Hájkové přešla pod ředitelství základní školy i Mateřská škola K Dolíkám. V roce 2015 byla pak zřízena 2. mateřská škola, která nese název Mateřská škola K Meteoru a taktéž spadá pod ředitelství školy základní. Její žáci a učitelé spolupracují s dětmi z obou mateřských školek, navštěvují je například v rámci mikulášské tradice, dále pro budoucí školáky pravidelně připravují pasování na prvňáčky, vyrábějí dárky k zápisu a paní učitelky z 1. stupně pro ně každý měsíc chystají klub Předškolák.

    Nedílnou součástí školy je i jídelna. Příjemnou novinkou pro žáky i učitele byla možnost vybrat si 3x týdně ze dvou obědů a prodej svačinek o přestávkách.

    Škola se začala zapojovat do grantů a významných projektů podporovaných EU a Magistrátem HK (např. pětiletý projekt Kultura spojuje národy, Internet pro seniory…). Své místo našly staré i nové akce, které jsou již dnes tradicí jako například Školy v přírodě, Vánoční trhy, které se otevřely pro veřejnost, zájezdy do zahraničí, lyžařský a snowboardový kurz, Sportovní den - Memoriál Jaroslava Omy na Sokole v Hradci Králové, Dny otevřených dveří, již zmiňovaný Předškolák, Pasování na prvňáčky, setkávání s bývalými učiteli, Spaní ve škole, Barevné dny, pravidelné návštěvy a mnoho dalších.

    Škola si připomíná i významná historická jubilea. V roce 2010 proběhly oslavy 660 let trvání Svobodných Dvorů, v roce 2016 si připomněla 150. výročí bitvy u Hradce Králové. Též se zapojila ve školním roce 2017/2018 do celostátního projektu Paměť národa, ve kterém žáci devátého ročníku oslovili rodáka a pamětníka ze Svobodných Dvorů, pana Milana Morávka.

    Jinak škola nadále pokračovala ve spolupráci, a bude pokračovat s dalšími subjekty, např. s Universitou v Hradci Králové, v rámci prevence kriminality s Českou policií, s Městskými lázněmi, knihovnami, divadlem Drak, Klicperovým divadlem apod.

     

     

  • Kontakty
   • Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66
   • 728 497 558
   • Spojovací 66/54 503 11 Hradec Králové Czech Republic
   • 50.223123, 15.779437
   • 70886075
   • dv5tdjd
   • 600088880
  • Přihlášení