GDPR a prohlášení o přístupnosti


    • Smlouvy o ochraně osobních údajů s externími firmami: 

     HelaPC (poskytuje škole internetové připojení)
               HelaPC_ochrana osobních údajů

     LANsys (poskytuje škole správu sítě)
              LANsys_ochrana osobních údajů

     Edupage (školní informační systém)
               Edupage_zpracování osobních údajů

      

     Informace o zpracování osobních údajů dle čl. 13 a 14 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679

     Škola zpracovává osobní údaje dětí, jejich zákonných zástupců a dalších fyzických osob, s kterými vejde do styku v rámci své působnosti. Tato stránka Vám slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o způsobu a účelu zpracování osobních údajů.

     1. Kontaktní údaje správce:

     ZŠ Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66
     Adresa: Hradec Králové, Spojovací 66, 50311
     Telefon: 495 436 033

     1. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

     Bc. Stanislava Krupičková
     Telefon: 495 707 408, 601 324 015
     Email: poverenec@mmhk.cz

     1. Právní titul a účely zpracování osobních údajů:

     Škola zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními tituly stanovenými Nařízením EU č. 2016/679 (GDPR):

     • na základě souhlasu

     • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je fyzická osoba

     • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti školy

     • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů fyzické osoby

     • zpracování je pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci

     • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů školy

     Osobní údaje nejsou zpracovávány k jinému účelu, než ke kterému byly určeny. Podrobný popis účelu zpracování osobních údajů v rámci jednotlivých agend je uveden v REGISTRU AGEND.

     Prezentace činnosti školy

     V rámci své zákonné vzdělávací a výchovné působnosti realizuje škola řadu školních a mimoškolních aktivit. Na těchto akcích dochází obvykle k pořizování fotografií či jiných záznamů, které mohou být následně v rozumné míře zveřejněny na vlastních informačních médiích (např. web, Facebook, informační leták, školský zpravodaj atd.) Každý účastník takové akce má právo aktivně odmítnout pořízení záznamu své osoby nebo následné zveřejnění záznamu. Podrobnější stanovení účelu a zákonnosti zpracování je uveden v PŘÍLOZE K REGISTRU AGEND

     1. Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany:

     Škola nezpracovává žádné osobní údaje fyzických osob, jejichž použití by bylo odůvodněno pouze oprávněným zájmem školy. Prvotním účelem zpracování osobních údajů je nejčastěji splnění právní povinnosti, výkon veřejné moci nebo provádění činností ve veřejném zájmu.

     1. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:

     Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů předává škola třetím subjektům výhradně v případech, kdy jí tak ukládá zákon, např. při poskytování součinnosti kontrolním orgánům. Výjimkou je poskytnutí nebo zpřístupnění údajů na základě zpracovatelské smlouvy. Bez souhlasu fyzické osoby mohou být dále poskytnuty osobní údaje, které vypovídají o veřejné nebo úřední činnosti osoby a o jejím funkčním nebo pracovním zařazení.

     1. Předávání osobních údajů do zahraničí:

     Do zahraničí nejsou systematicky předávány žádné osobní údaje s výjimkou případů, kdy tak stanoví zákon, např. na základě mezinárodní smlouvy.

     1. Doba uložení osobních údajů:

     Veškeré dokumenty, které byly škole doručeny nebo byly vytvořeny v souvislosti s její působností, jsou zpracovávány v souladu se zákonem o archivnictví a spisové službě. Doba uložení jednotlivých dokumentů se řídí tímto zákonem a vnitřním předpisem – viz SPISOVÝ ŘÁD ŠKOLY

     1. Zdroj zpracovávaných osobních údajů

     Škola získává osobní údaje fyzických osob, s kterými vejde do styku v rámci své působnosti z následujících zdrojů:

     1. osobní údaje poskytne přímo fyzická osoba

     2. osobní údaje jsou získány od třetích osob nebo ze základních registrů v případech, kdy tak určí zvláštní právní předpis

     3. z veřejných zdrojů v případech, kdy je škola v rámci své působnosti povinna ověřit některé údaje

     4. škola nezískává osobní údaje z žádných neoficiálních veřejných zdrojů, jako jsou sociální sítě atd.

      

     PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

     Nařízení EU č. 2016/679 (GDPR) přiznává fyzickým osobám, subjektům osobních údajů, následující práva v oblasti ochrany osobních údajů:

     • Právo podat stížnost u dozorového orgánu

      

  • Kontakty
   • Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66
   • 728 497 558
   • Spojovací 66/54 503 11 Hradec Králové Czech Republic
   • 50.223123, 15.779437
   • 70886075
   • dv5tdjd
   • 600088880
  • Přihlášení