Žákovský parlament

   • Základní popis:

    Škola vystupuje jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství, kde žákovský parlament naplňuje způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot. 


    Složení:
    Koordinátor parlamentu: Mgr. Hana Šebestová
    Koordinátor žáky partnersky vede k přebírání odpovědnosti za svou práci, učí je plánovat si úkoly, pracovat ve skupině a rozvíjet diskuzní a prezentační dovednosti. Vede žáky k participaci na dění ve škole.


    Zástupci tříd pro školní rok 2018/2019
    I. A
    I. B
    II. – Jakub Krejčí, Anna Josefová
    III. A – Michal Kropáč, Magdalena Česáková
    III. B – Radek Chlíbek, Tereza Červená
    IV. A – Jan Valenta, Anna Zmítková
    IV. B – Tomáš Smetana, Anna Ledecká
    V. – Matyáš Kadlec, Eliška Michaličková
    VI. A – Filip Bartoš, Michaela Málková
    VI. B – Barbora Kalousková, Lukáš Pábl
    VII. – Jiří Šeba, Jakub Karel
    VIII. – 
    IX. A – Šimon Trojovský, Ondřej Mečiar
    IX. B – Ondřej Pelouch, Martin Vlastník
     

    Volební a jednací řád

    • Každá třída si do žákovského parlamentu demokraticky volí 2 zástupce.
    • Na první schůzi se představí parlamentu kandidáti na předsedu. Je zvolen předseda.
    • V rámci parlamentu pracují výbory (vzdělávací, bezpečnostní, sportovní a kulturní). Jednotlivé výbory si rovněž volí svého předsedu.
    • Jednání žákovského parlamentu vede koordinátor nebo žáci samotní.
    • Žákovský parlament se schází na pravidelné společné schůzi jednou měsíčně.

     

    Zápisy ze zasedání

    Datum: 18. 6. 2019
    Program: Závěrečná společná snídaně
    Dnes se žákovský parlament v tomto školním roce sešel naposledy. Při společné snídani padla diskuze o možnosti pokračování stávajících členů parlamentu i v příštím školním roce. Tedy možnost víceletého volebního období.  Návrh byl členy parlamentu schválen a předán k projednání panu řediteli.


    Datum: 23. 4 2019
    Program: 
    a) vymezení negativ a pozitiv na chování žáků ve škole
    b) plánování společného výletu
     

    Datum: 26. 3. 2019
    Program:  
    Dodržování Smlouvy žáků naší školy pro herní stanoviště a relaxační zóny

    Vzhledem k tomu, že mnozí žáci nerespektují pravidla 1) a 3) dochází k následujícím opatřením:

    a) o druhé a čtvrté přestávce se nevyužívají herní stanoviště (jde o malé přestávky, jako první přestávku počítáme přestávku před první vyučovací hodinou),

    b) pozdní příchody do hodin řeší vyučující rovněž se zástupci žákovského parlamentu, kteří projednají na společném zasedání, případně s třídním učitelem,

    c) člen žákovského parlamentu je svým chováním příkladem pro ostatní.
     

    Datum: 12. 2. 2019
    Program:
    Podepsání Smlouvy žáků naší školy pro herní stanoviště a relaxační zóny a její uvedení v platnost

    Znění smlouvy:

    Smlouva žáků naší školy pro herní stanoviště a relaxační zóny

    1. Na herních stanovištích i relaxačních zónách se chováme slušně (dodržujeme hranici hluku tak, že nerušíme    ostatní, nerušíme výuku, hrajeme fair play atd.).
    2. Po skončení aktivity vše vrátíme do původního stavu.
    3. Herní stanoviště a relaxační zóny opouštíme včas před zvoněním na vyučovací hodinu, na kterou jsme řádně nachystáni.
    4. Herní stoly i zařízení relaxačních zón jsou pro všechny, osobně si je nepřivlastňujeme a respektujeme střídání.
    5. V prostoru herních stanovišť i relaxačních zón nejíme a nepijeme.
    6. Jsme plně zodpovědní za své chování a případnou úmyslnou škodu nahradíme.
    7. Případy nevhodného chování k herním stolům i v místech relaxačních zón nahlásíme zástupci žákovského parlamentu za naši třídu.
    8. V případě rozbití, ihned škodu nahlásíme dozoru.
    9. Sankce v případě nerespektování smlouvy:
     a) opakovaně jednotlivec – dočasné zamezení vstupu dle rozhodnutí žákovského parlamentu a závažnosti porušení (prohřešku) jednotlivce.
     b) opakovaně většina třídy – dočasné zamezení vstupu dle rozhodnutí žákovského parlamentu, možnost zamezení vstupu všem účastníkům třídy
     c) opakovaně více tříd – odinstalace všech herních aktivit

    Smlouva_zaku_nasi_skoly_pro_herni_stanoviste_a_relaxacni_zony.pdf

       
     

    Datum: 29. 1. 2019
    Program:
    Smlouva žáků naší školy pro herní stanoviště a relaxační zóny

    V lednu se v hodinách Výchovy k občanství žáci 2. stupně zamýšleli nad pravidly pro herní stanoviště a relaxační zóny. Zástupci parlamentu na základě těchto podkladů vypracovali Smlouvu žáků naší školy pro herní stanoviště a relaxační zóny.

      

     

    Datum: 4. 12. 2018
    Program:
    1. Sepsány návrhy na vybavení relaxačních zón
    2. Navrženy prostory pro relaxační zóny
    3. Diskuze o názvu školního časopisu (spolupráce s redaktory školního časopisu)


    Datum: 21. 11. 2018
    Program:
    1. Projednán úkol od pana ředitele: „Prosím žákovský parlament o zvážení vybavení včetně bezpečného umístění pro volnočasové aktivity žáků (stolní fotbálky, šipky, weykick hry,...).“
    2. Oznámit ve svých třídách a projednat návrhy. Na příštím setkání žákovského parlamentu podat zprávu (4. 12.)
    3. Diskuze o zřízení informativní nástěnky žákovského parlamentu (nástěnka u hlavního vchodu)

      


    Datum: 23. 10. 2018
    Program:
    1. Představení se: zástupce učitelů (koordinátor parlamentu), zástupci žáků
    2. Volba předsedy žákovského parlamentu: zvolen Filip Balcárek
    3. Slovo pro předsedu
    4. Skupinová práce: návrhy činnosti žákovského parlamentu, připomínky

     

  • Kontakty
   • Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66
   • reditelna@zs-sdvory.cz
   • 495 436 033, 728 497 558
   • Spojovací 66/54 503 11 Hradec Králové
   • 50.223123, 15.779437
  • Přihlášení