Úřední deska

   • Změna účtů

    Ke stažení:
    Dopis_zmena_uctu_2020.pdf


    Úprava cen stravného

    Ke stažení:
    Dopis_zvyseni_cen_obedu_2020.pdf


    Střednědobý výhled rozpočtu 

    Ke stažení:
    Strednedoby_vyhled_rozpoctu_ZSSD.pdf

         ÚŘEDNÍ HODINY O PRÁZDNINÁCH
    středisko
    ZÁKLADNÍ ŠKOLA

    pondělí 1. 7. 2019 8:00–13:00 hod.
    pondělí 15. 7. 2019 8:00–13:00 hod.
    pondělí 29. 7. 2019 8:00–13:00 hod.
    pondělí 12. 8. 2019 8:00–13:00 hod.
    pondělí 26. 8. 2019 8:00–13:00 hod.

     

     

     

     

     

    Ke stažení:
    uredni_hodiny_o_prazdninach_ZSSD_2019.pdf

     


    ROZHODNUTÍ

    o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020

     

    Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66, příspěvková organice rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:


    Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání jsem rozhodl o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole, Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66, příspěvková organizace, uchazečů s těmito registračními čísly:
     

    p. č. registrační číslo rozhodnutí
    1 15/19/1 přijat
    2 15/19/2 přijat
    3 15/19/3 přijat
    4 15/19/4 přijat
    5 15/19/5 přijat
    6 15/19/7 žádost o odklad
    7 15/19/8 přijat
    8 15/19/9 přijat
    9 15/19/10 přijat
    10 15/19/11 přijat
    11 15/19/13 přijat
    12 15/19/14 přijat
    13 15/19/15 přijat
    14 15/19/16 přijat
    15 15/19/17 přijat
    16 15/19/18 přijat
    17 15/19/19 přijat
    18 15/19/21 přijat
    19 15/19/22 přijat
    20 15/19/23 přijat
    21 15/19/25 přijat
    22 15/19/26 přijat
    23 15/19/27 přijat
    24 15/19/28 přijat
    25 15/19/29 přijat
    26 15/19/30 přijat
    27 15/19/31 přijat
    28 15/19/32 přijat
    29 15/19/33 přijat
    30 15/19/34 přijat
    31 15/19/36 žádost o odklad
    32 15/19/37 žádost o odklad
    33 15/19/38 přijat
    34 15/19/39 přijat
    35 15/19/40 přijat
    36 15/19/41 žádost o odklad
    37 15/19/42 přijat

     

     

    Poučení: Toto oznámení bylo vyvěšeno na veřejně přístupném místě školy a na úřední desce školy dne 30. 4. 2019. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data vyvěšení tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66, příspěvková organizace, ke Krajskému úřadu Královehradeckého kraje.

     

    V Hradci Králové, 30. 4. 2019.

     

     

     

     

     

     

     

     

    Ke stažení:

    Rozhodnuti_o_prijeti_2019-2020_ZSSD.pdf
     

     


    OZNÁMENÍ O ZÁPISU DĚTÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
    PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

     

    Ředitel Základní školy a Mateřské školy Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66, vyhlašuje zápis dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020:

    v pátek 12. dubna 2019 od 14.00 do 18.00 hod,

    v sobotu 13. dubna 2019 od 9.00 do 11.00 hod.

     

    Místo konání

    Zápis se koná v budově Základní školy a Mateřské školy Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66.

     

    Potřebné dokumenty

    • Rodný list dítěte,
    • občanský průkaz zákonného zástupce,
    • cestovní pas a povolení k pobytu u cizinců,
    • zdravotní průkaz dítěte.

     

    Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

    Žádost o přijetí lze podávat i elektronicky. Elektronický formulář přihlášky bude přístupný od 1. 4. 2019 na našich www.zssvobodnedvory.cz.

     

    Plnění povinnosti školní docházky

    Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a dětí, kterým byl při zápisu v dubnu 2018 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

    Dítě narozené od 1. 9. 2013 do 31. 1. 2013 může být přijato k plnění povinné školní docházky, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte je doložení doporučujícího vyjádření školského poradenského zařízení.

    Dítě narozené od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 musí doložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a doporučující vyjádření odborného lékaře.

     

    Odklad školní docházky

    Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Ředitel školy odloží začátek povinné školní docházky o jeden  školní rok na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce od 1.4. - 30. 4. 2019. K žádosti je třeba doložit:

    • doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení,
    • doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

    Počet žáků, které je možné přijmout

    Ve školním roce 2019/2020 plánujeme otevření 2 prvních tříd s celkovým počtem 50 žáků.

    V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

     

    Kritéria pro přijímání žáků

    Přednostně budou přijímáni žáci:

    1. Přednostně budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy (§36 odst. 7 školského zákona – seznam viz níže).
    2. Děti, které nemají místo trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy, budou přijímány podle následujících kritérií:
    1. děti, jejichž sourozenci ve školním roce 2019/2020 pokračují v plnění školní docházky v naší základní škole.
    2. děti, jež plnili předškolní vzdělávání ve školním roce 2018/2019 v mateřské školce, jejíž činnost organizace vykonává.
    3. losování.

     

    Popis formální části zápisu

    V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky. Žádost o přijetí k povinné školní docházce lze podávat elektronicky (od 1. 4. 2019 na našich www.zssvobodnedvory.cz). Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce, uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v § 37 odst. 2, kterými jsou:

     • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
     • datum narození,
     • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (v případě cizince místo pobytu žáka),
     • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní školu),
     • jméno a příjmení zákonného zástupce či jiné oprávněné osoby,
     • místo trvalého pobytu zákonného zástupce (oprávněné osoby), popřípadě jinou adresu pro doručování.

     

    Doplňující informace (nepovinné):

     • telefonní spojení na zákonné zástupce či e-mailovou adresu,
     • údaje o znevýhodnění dítěte či údaje o mimořádném nadání dítěte,
     • údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

     

    Vyplněním nepovinných údajů zákonný zástupce souhlasí s jejich zpracováním pro účel efektivní komunikace.

     

    Popis další části zápisu (neformální část)

    Motivační pohovor a procházka po škole: doba trvání cca 20 minut.

    Účelem této části zápisu je orientační posouzení školní připravenosti dítěte. Pedagog zjišťuje úroveň dosažených schopností a dovedností dítěte potřebných k bezproblémovému zvládnutí školních povinností po stránce duševní, tělesné i sociální.

    Předškolák by měl umět:

     • představit se (znát své jméno, věk a bydliště),
     • rozpoznat a pojmenovat barvy,
     • rozlišit a pojmenovat základní geometrické útvary,
     • napsat tiskacím písmem své křestní jméno,
     • zazpívat písničku, zarecitovat básničku,
     • porovnávat předměty podle velikosti, počtu (větší, menší – více, méně),
     • počítat do pěti,
     • přiřazovat číslici k odpovídajícímu počtu obrázků,
     • určit počáteční hlásku ve slově,
     • správně vyslovovat,
     • správně držet tužku,
     • nakreslit postavu.

     

     

    Školský obvod Základní školy a Mateřské školy Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66 tvoří ulice:

    Boční, Bohdanečská, Cihlářská, Drtinova, Dvorská, Fr. Tichého, Františka Žaloudka, Hannova, Chaloupky, Jabloňová, K Dolíkám, K Metelce, K Meteoru, Klacovská, Kochanova, Meruňková, Nová, Ovocnářská, Pálenecká, Postranní, Spojovací, Třešňová, U Cihelny, U Studánky, Zahrádkářská (po ulici Drtinova).

     

     

    Přílohy (ke stažení):

    Desatero předškoláka (pdf)

    Leták – Zápis ZŠ a MŠ Hradec Králové – Svobodné Dvory (pdf)

    Oznámení o zápisu dětí k základnímu vzdělávání 2019/2020 (plná verze pdf)

    Žádost o odklad školní docházky (doc)

     

    Již před oficiálním zápisem můžete předem vyplnit elektronickou přihlášku, která bude dostupná od 1. dubna na adrese https://sirs.cz/zs-a-ms-sdvory-hk-s15/zapis.htm

     

     

  • Kontakty
   • Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66
   • reditelna@zssvobodnedvory.cz
   • 495 436 033, 728 497 558
   • Spojovací 66/54 503 11 Hradec Králové
   • 50.223123, 15.779437
  • Přihlášení