Úřední deska


      • ÚŘEDNÍ HODINY O PRÁZDNINÁCH
        středisko
        ZÁKLADNÍ ŠKOLA

        pondělí 1. 7. 2019 8:00–13:00 hod.
        pondělí 15. 7. 2019 8:00–13:00 hod.
        pondělí 29. 7. 2019 8:00–13:00 hod.
        pondělí 12. 8. 2019 8:00–13:00 hod.
        pondělí 26. 8. 2019 8:00–13:00 hod.

         

         

         

         

         

        Ke stažení:
        uredni_hodiny_o_prazdninach_ZSSD_2019.pdf

         


        ROZHODNUTÍ

        o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020

         

        Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66, příspěvková organice rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:


        Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání jsem rozhodl o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole, Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66, příspěvková organizace, uchazečů s těmito registračními čísly:
         

        p. č. registrační číslo rozhodnutí
        1 15/19/1 přijat
        2 15/19/2 přijat
        3 15/19/3 přijat
        4 15/19/4 přijat
        5 15/19/5 přijat
        6 15/19/7 žádost o odklad
        7 15/19/8 přijat
        8 15/19/9 přijat
        9 15/19/10 přijat
        10 15/19/11 přijat
        11 15/19/13 přijat
        12 15/19/14 přijat
        13 15/19/15 přijat
        14 15/19/16 přijat
        15 15/19/17 přijat
        16 15/19/18 přijat
        17 15/19/19 přijat
        18 15/19/21 přijat
        19 15/19/22 přijat
        20 15/19/23 přijat
        21 15/19/25 přijat
        22 15/19/26 přijat
        23 15/19/27 přijat
        24 15/19/28 přijat
        25 15/19/29 přijat
        26 15/19/30 přijat
        27 15/19/31 přijat
        28 15/19/32 přijat
        29 15/19/33 přijat
        30 15/19/34 přijat
        31 15/19/36 žádost o odklad
        32 15/19/37 žádost o odklad
        33 15/19/38 přijat
        34 15/19/39 přijat
        35 15/19/40 přijat
        36 15/19/41 žádost o odklad
        37 15/19/42 přijat

         

         

        Poučení: Toto oznámení bylo vyvěšeno na veřejně přístupném místě školy a na úřední desce školy dne 30. 4. 2019. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data vyvěšení tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66, příspěvková organizace, ke Krajskému úřadu Královehradeckého kraje.

         

        V Hradci Králové, 30. 4. 2019.

         

         

         

         

         

         

         

         

        Ke stažení:

        Rozhodnuti_o_prijeti_2019-2020_ZSSD.pdf
         

         


        OZNÁMENÍ O ZÁPISU DĚTÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
        PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

         

        Ředitel Základní školy a Mateřské školy Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66, vyhlašuje zápis dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020:

        v pátek 12. dubna 2019 od 14.00 do 18.00 hod,

        v sobotu 13. dubna 2019 od 9.00 do 11.00 hod.

         

        Místo konání

        Zápis se koná v budově Základní školy a Mateřské školy Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66.

         

        Potřebné dokumenty

        • Rodný list dítěte,
        • občanský průkaz zákonného zástupce,
        • cestovní pas a povolení k pobytu u cizinců,
        • zdravotní průkaz dítěte.

         

        Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

        Žádost o přijetí lze podávat i elektronicky. Elektronický formulář přihlášky bude přístupný od 1. 4. 2019 na našich www.zssvobodnedvory.cz.

         

        Plnění povinnosti školní docházky

        Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a dětí, kterým byl při zápisu v dubnu 2018 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

        Dítě narozené od 1. 9. 2013 do 31. 1. 2013 může být přijato k plnění povinné školní docházky, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte je doložení doporučujícího vyjádření školského poradenského zařízení.

        Dítě narozené od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 musí doložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a doporučující vyjádření odborného lékaře.

         

        Odklad školní docházky

        Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Ředitel školy odloží začátek povinné školní docházky o jeden  školní rok na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce od 1.4. - 30. 4. 2019. K žádosti je třeba doložit:

        • doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení,
        • doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

        Počet žáků, které je možné přijmout

        Ve školním roce 2019/2020 plánujeme otevření 2 prvních tříd s celkovým počtem 50 žáků.

        V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

         

        Kritéria pro přijímání žáků

        Přednostně budou přijímáni žáci:

        1. Přednostně budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy (§36 odst. 7 školského zákona – seznam viz níže).
        2. Děti, které nemají místo trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy, budou přijímány podle následujících kritérií:
        1. děti, jejichž sourozenci ve školním roce 2019/2020 pokračují v plnění školní docházky v naší základní škole.
        2. děti, jež plnili předškolní vzdělávání ve školním roce 2018/2019 v mateřské školce, jejíž činnost organizace vykonává.
        3. losování.

         

        Popis formální části zápisu

        V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky. Žádost o přijetí k povinné školní docházce lze podávat elektronicky (od 1. 4. 2019 na našich www.zssvobodnedvory.cz). Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce, uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v § 37 odst. 2, kterými jsou:

          • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
          • datum narození,
          • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (v případě cizince místo pobytu žáka),
          • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní školu),
          • jméno a příjmení zákonného zástupce či jiné oprávněné osoby,
          • místo trvalého pobytu zákonného zástupce (oprávněné osoby), popřípadě jinou adresu pro doručování.

         

        Doplňující informace (nepovinné):

          • telefonní spojení na zákonné zástupce či e-mailovou adresu,
          • údaje o znevýhodnění dítěte či údaje o mimořádném nadání dítěte,
          • údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

         

        Vyplněním nepovinných údajů zákonný zástupce souhlasí s jejich zpracováním pro účel efektivní komunikace.

         

        Popis další části zápisu (neformální část)

        Motivační pohovor a procházka po škole: doba trvání cca 20 minut.

        Účelem této části zápisu je orientační posouzení školní připravenosti dítěte. Pedagog zjišťuje úroveň dosažených schopností a dovedností dítěte potřebných k bezproblémovému zvládnutí školních povinností po stránce duševní, tělesné i sociální.

        Předškolák by měl umět:

          • představit se (znát své jméno, věk a bydliště),
          • rozpoznat a pojmenovat barvy,
          • rozlišit a pojmenovat základní geometrické útvary,
          • napsat tiskacím písmem své křestní jméno,
          • zazpívat písničku, zarecitovat básničku,
          • porovnávat předměty podle velikosti, počtu (větší, menší – více, méně),
          • počítat do pěti,
          • přiřazovat číslici k odpovídajícímu počtu obrázků,
          • určit počáteční hlásku ve slově,
          • správně vyslovovat,
          • správně držet tužku,
          • nakreslit postavu.

         

         

        Školský obvod Základní školy a Mateřské školy Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66 tvoří ulice:

        Boční, Bohdanečská, Cihlářská, Drtinova, Dvorská, Fr. Tichého, Františka Žaloudka, Hannova, Chaloupky, Jabloňová, K Dolíkám, K Metelce, K Meteoru, Klacovská, Kochanova, Meruňková, Nová, Ovocnářská, Pálenecká, Postranní, Spojovací, Třešňová, U Cihelny, U Studánky, Zahrádkářská (po ulici Drtinova).

         

         

        Přílohy (ke stažení):

        Desatero předškoláka (pdf)

        Leták – Zápis ZŠ a MŠ Hradec Králové – Svobodné Dvory (pdf)

        Oznámení o zápisu dětí k základnímu vzdělávání 2019/2020 (plná verze pdf)

        Žádost o odklad školní docházky (doc)

         

        Již před oficiálním zápisem můžete předem vyplnit elektronickou přihlášku, která bude dostupná od 1. dubna na adrese https://sirs.cz/zs-a-ms-sdvory-hk-s15/zapis.htm

         

         

    • Kontakty
      • Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66
      • reditelna@zs-sdvory.cz
      • 495 436 033, 728 497 558
      • Spojovací 66/54 503 11 Hradec Králové
      • 50.223123, 15.779437
    • Přihlášení