Vyučovací předměty

    • Český jazyk 1. ročník
     • Český jazyk 1. ročník
     • Pomůcky, kritéria hodnocení, tematický plán
     • 8 vyučovacích hodin týdně      Pomůcky 
      budou doplněny

      Kritéria hodnocení
      Poznámka: Žáci s udělenými podpůrnými opatřeními jsou hodnoceni známkami se stejnou hodnotou jako žáci, kteří nemají přiznaná podpůrná opatření. Mají však na svou práci více času, práce je krácena, mohou používat povolené pomůcky – vše individuálně podle doporučení školského poradenského zařízení.

       

       

      Typ kritérií

      Popis známky

      Váha známky 1)

      Počet známek 2)

      Hlavní kritéria

      Kontrolní práce

      Oznámení

      Minimálně 3 dny předem

      2

      2

      Rozsah učiva

      Čtvrtletní učivo

      Časová dotace

      Vyučovací hodina

      Obsah hodnocení

      Správnost tvarů písmen, diakritika

      Systém hodnocení

      1 …. 100–80 %

      2 …. 79–65 %

      3 …. 64–45 %

      4 …. 44–15 %

      5 …. 14–0 %

      Zápis známek do ŽK

      Po společném seznámení (rozboru KP) ve třídě

      Opis, přepis diktát

      Oznámení

      Není ohlašováno předem

      1

      10

      Rozsah učiva

      Dosavadní probrané učivo

      Časová dotace

      15 minut

      Obsah hodnocení

      Správné tvary písmen, diakritika, úhlednost

      Systém hodnocení

      1 …. 1 hrubá chyba

      2 …. 2–3 hrubé chyby

      3 …. 4–6 hrubých chyb

      4 …. 7–9 hrubých chyb

      5 …. 10 a více hrubých chyb

      Zápis známek do ŽK

      Ihned po opravě

      Diagnostická prověrka čtení

      Oznámení

      Není ohlašováno předem

      2

      2

      Rozsah učiva

      Text přiměřený čtenářské úrovni daného období

      Časová dotace

      3 minuty individuálně s žákem

      Obsah hodnocení

      Počet správně přečtených slov, správná technika

      Systém hodnocení

      Dle určení vyučujícího známky 1–5

      Zápis známek do ŽK

      Po přečtení textu všemi žáky

      Písemný test

      Oznámení

      Není ohlašováno předem

      1

      5

      Rozsah učiva

      Probraná látka učiva

      Časová dotace

      10 minut

      Obsah hodnocení

      Správnost dle zadání

      Systém hodnocení

      Dle určení vyučujícího známky 1–5

      Zápis známek do ŽK

      Ihned po opravě

      Jazykový projev

      Oznámení

      Není ohlašováno předem

      1

      3

      Rozsah učiva

      -

      Časová dotace

      5 minut

      Obsah hodnocení

      Slovní zásobu, vyjadřování, recitace, dramatizace, čtenářský deník

      Systém hodnocení

      Dle určení vyučujícího známky 1–5

      Zápis známek do ŽK

      Ihned po udělení

      Čtení

      s porozuměním

      Oznámení

      Není ohlašováno předem

      1

      10

      Rozsah učiva

      Text přiměřený čtenářské úrovni daného období

      Časová dotace

      15 min.

      Obsah hodnocení

      Porozumění textu

      Systém hodnocení

      Dle určení vyučujícího známky 1–5

      Zápis známek do ŽK

      Ihned po udělení

      Projekt krátkodobý

      Oznámení

      Není ohlašováno předem

      0,5

      2

      Rozsah učiva

      Aktuálně probíraná látka

      Časová dotace

      -

      Obsah hodnocení

      Splnění zadání ve skupině

      Prezentace výstupu projektu

      Systém hodnocení

      Dle určení vyučujícího známky 1–5

      Zápis známek do ŽK

      Ihned po ukončení projektu

      Vedlejší kritéria

      Práce, aktivita v hodině

      Oznámení

      -

      0,5

      5

      Obsah hodnocení

      Samostatnost při práci

      Aktivní zapojení do výuky

      Vlastní návody a návrhy řešení

      Systém hodnocení

      Žák aktivně pracuje v hodinách – známka 1

      Žák nedostatečně pracuje v hodinách – známka 5

      Zápis známek do ŽK

      Ihned po udělení

      Příprava na vyučování

      Oznámení

      -

      Ovlivní výslednou známku při hraničním průměru (0,35–0,65)

      Není stanoveno

      Obsah hodnocení

      Pomůcky na vyučování

      Orientace v probíraném učivu

      Vypracování domácího úkolu

      Systém hodnocení

      Žák plní uvedená kritéria – pozitivní zápis do ŽK

      Žák neplní uvedená kritéria – negativní zápis do ŽK

      Zápis do ŽK

      Ihned po udělení

      1) násobek základní hodnoty

      2) optimální počet známek za jedno pololetí


      Tematický plán
      bude doplněn       

     • Zpět na seznam předmětů
  • Kontakty
   • Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66
   • reditelna@zssvobodnedvory.cz
   • 495 436 033, 728 497 558
   • Spojovací 66/54 503 11 Hradec Králové
   • 50.223123, 15.779437
  • Přihlášení